Algemene Voorwaarden


Artikel 1 - Definities

 1. Greann B.V., is een besloten vennootschap gevestigd te Roosendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86140442, hierna 'Greann'.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Algemene Voorwaarden: het bepaalde in dit document;
  2. Opdracht/Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen Opdrachtgever en Greann, waarbij Greann zich jegens Opdrachtgever verbindt Werkzaamheden te verrichten onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden;
  3. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
  4. Opdrachtnemer: Greann;
  5. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
  6. Werkzaamheden: het geheel aan activiteiten verricht onder de Opdracht/Overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Greann is overeengekomen;

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Greann.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.2 is Greann bevoegd de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen als gevolg van wet- en regelgeving.

Artikel 3 - Totstandkoming en duur van overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Greann de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terugontvangen.
 2. De in artikel 3.1 bedoelde Overeenkomst is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Greann verstrekte informatie en wordt geacht de overeengekomen afspraken juist en volledig weer te geven.
 3. De Overeenkomst geldt voor de duur zoals door Partijen is overeengekomen. De Overeenkomst eindigt in ieder geval bij beëindiging en/of voltooiing van de Werkzaamheden.
 4. Wijzigingen op de Overeenkomst dienen door beide Partijen schriftelijk overeen te worden gekomen.

Artikel 4 - Informatie door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden Greann onverwijld alle informatie, (hulp)middelen en assistentie (waaronder toegang tot bescheiden, systemen, panden en mensen) te (laten) verstrekken, welke Greann naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Greann is verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is Greann bevoegd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten.
 2. Opdrachtgever is voorts gehouden Greann uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst van belang is of kan zijn.
 3. Greann mag uitgaan van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan haar verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 4. Indien de uitvoering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat Opdrachtgever haar in de artikelen 4.1 en 4.2 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie onjuist, onvolledig of onbetrouwbaar is gebleken, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Greann bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) Werkzaamheden in rekening te brengen en is Greann daarnaast bevoegd om de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Greann zal de Overeenkomst, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen Partijen is overeengekomen, naar beste inzicht en vermogen en met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Greann staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat. Greann zal de Overeenkomst uitvoeren als zelfstandig opdrachtnemer en niet als werknemer, agent, partner van Opdrachtgever of in de vorm van een joint venture. Partijen zijn op geen enkele wijze gerechtigd, gemachtigd of bevoegd om de wederpartij te binden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer bepaalt door welke bij zijn werkzame of aan zijn verbonden persoon of personen de opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:403 lid 2, 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek. Voorts bepaalt Opdrachtnemer op welke wijze en met welke middelen de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
 3. De Werkzaamheden zullen door Greann worden uitgevoerd met inachtneming van de voor de bij de uitvoering van de opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende wet- en regelgeving. Greann en/of de betrokken beroepsbeoefenaar is/zijn nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde wet- en regelgeving strijdig of onverenigbaar is.
 4. De door Greann te verrichten Werkzaamheden beperken zich tot hetgeen tussen Partijen is overeengekomen in de Overeenkomst en zullen niet specifiek gericht zijn op het ontdekken van fraude. Indien de Werkzaamheden naar het oordeel van Greann aanwijzingen voor fraude opleveren, zal zij dit onverwijld aan Opdrachtgever melden.
 5. Het is Greann toegestaan om gedeelten van de Werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst uit te besteden aan andere Greann entiteiten , alsmede aan andere dienstverleners. Niettemin zal alleen opdrachtnemer jegens Opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor de (uitvoering van de) Werkzaamheden en de overige verplichtingen op grond van de Overeenkomst.
 6. De door Greann voor de uitvoering van de Werkzaamheden genoemde termijnen zijn steeds richttermijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 - Geheimhouding

 1. Het is Partijen niet toegestaan om de inhoud en het bestaan van de Overeenkomst aan derden openbaar te maken. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden verkregen gegevens, waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs behoren te kennen.
 2. In afwijking van artikel 6.1 is het ieder der Partijen echter wel toegestaan om dergelijke informatie openbaar te maken, indien deze:
  1. anders dan op grond van de niet-nakoming van de Overeenkomst algemeen bekend is of bekend wordt;
  2. nadien door een der Partijen wordt ontvangen van een derde die, voor zover de ontvanger bekend is, met betrekking tot die informatie jegens de openbaar makende partij geen geheimhoudingsverplichting draagt;
  3. ten tijde van openbaarmaking reeds aan de ontvanger bekend was of daarna onafhankelijk werd gecreëerd;

  4. voor zover noodzakelijk, openbaar wordt gemaakt teneinde de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten van de ontvanger af te dwingen;
  5. op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving openbaar moet worden gemaakt;
  6. informatie van belang is in een (gerechtelijke) procedure waarin een der Partijen namens zichzelf optreedt.
 3. Greann is gehouden de voor hem uit de artikelen 6.1 en 6.2 voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan de door hem bij de uitvoering van de Werkzaamheden op grond van artikel 5.5 ingeschakelde derden. De geheimhoudingsplicht van dit artikel geldt niet tegenover de door Greann bij de uitvoering van de opdracht op grond van artikel 5.5 ingeschakelde derden.
 4. Het is Greann toegestaan om, met inachtneming van toepasselijke wetgeving, informatie van of over Opdrachtgever te verstrekken aan, te verkrijgen van en te delen met medewerkers van Greann, alsmede andere dienstverleners, die deze informatie vervolgens, net als Greann, mogen verzamelen, gebruiken, overdragen, opslaan of anderszins bewerken voor doeleinden die verband houden met:
  1. het uitvoeren van de Overeenkomst;
  2. het voldoen aan wettelijke verplichtingen waar Greann aan onderworpen is;
  3. het voorkomen van belangenverstrengeling;
  4. risicobeheer en kwaliteitsbeoordelingen van en door Greann;
  5. interne (financieel-)administratieve doeleinden van Greann.

Artikel 7 - Intellectuele eigendom

 1. Het uitvoeren van de Werkzaamheden door Greann houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Greann of derden rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Werkzaamheden behoren toe aan Greann, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Alle intellectuele eigendomsrechten die reeds voor de Overeenkomst aan Opdrachtgever toebehoorden, blijven toebehoren aan Opdrachtgever.
 2. Greann verleent, met het oog op de auteursrechten, databankrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten die kunnen worden uitgeoefend - waar en wanneer dan ook - ten aanzien van de resultaten van de verrichte Werkzaamheden, aan Opdrachtgever een gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht omvat al het gebruik van de resultaten van de Werkzaamheden binnen het doel waarvoor en de personen voor wie deze resultaten zijn opgesteld. Gebruik van de resultaten buiten het doel van de Overeenkomst en het verstrekken aan andere personen voor wie deze resultaten volgens de Overeenkomst zijn opgesteld, kan alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van Greann. Het gebruiksrecht wordt op grond van de Overeenkomst door Greann op het moment van het ontstaan daarvan aan Opdrachtgever om niet verleend, welke verlening door Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

Artikel 8 - Honorarium

 1. Het honorarium voor de krachtens de Overeenkomst te verrichten Werkzaamheden zal worden berekend op basis van de aan die Werkzaamheden bestede tijd vermenigvuldigd met het door Greann gehanteerde uurtarief dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen Partijen is overeengekomen, en is exclusief omzetbelasting. Tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de Werkzaamheden gemaakte kosten - daaronder begrepen overheadkosten, reis- en verblijfkosten en andere 'out-of-pocket'- uitgaven alsmede de kosten van bij de uitvoering van de Overeenkomst op grond van artikel 5.5 ingeschakelde derden - niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Het honorarium wordt verschuldigd naarmate de Werkzaamheden zijn verricht. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de Overeenkomst verrichte Werkzaamheden.
 2. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de Werkzaamheden lonen en/of kosten een wijziging ondergaan, is Greann bevoegd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Het honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de Werkzaamheden op grond van artikel 5.5 ingeschakelde derden, wordt maandelijks achteraf aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de Werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met de in artikel 8.1 bedoelde kosten.
 5. Indien Greann op grond van de toepasselijke wetgeving, juridische procedures of een overheidsmaatregel verplicht is om met betrekking tot de Werkzaamheden of de uitvoering van de Overeenkomst informatie te verstrekken of (voormalige) werknemers als getuige te laten optreden, dan dient Opdrachtgever aan Greann alle professionele uren en onkosten (waaronder redelijke externe en interne kosten van rechtsbijstand) te vergoeden die zijn besteed c.q. gemaakt om aan het verzoek tegemoet te komen, tenzij en voor zover Greann zelf partij is bij de procedure of het onderwerp van het onderzoek is.

Artikel 9 - Betaling en zekerheid

 1. Betaling door Opdrachtgever dient uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in EURO valuta door storting op of overschrijving naar een door Greann aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is Greann bevoegd zonder ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Greann, aan Opdrachtgever de wettelijke handelsrente over de periode vanaf de uiterste dag van betaling als bedoeld in artikel 9.1 tot aan de dag van algehele voldoening in rekening te brengen.
 3. Alle door Greann in verband met de niet of niet-tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Greann is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een redelijke voorschotbetaling of (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen te verlangen. Indien Opdrachtgever nalaat (tijdig) aan dat verlangen te voldoen, is Greann bevoegd, onverminderd haar overige rechten, de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Greann uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. Greann is bevoegd ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigde of bewerkte stukken of bescheiden achter te houden totdat Opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van de Opdracht of de (voortijdige) beëindiging van de Overeenkomst aan Greann verschuldigde bedragen heeft voldaan, behoudens indien en voor zover het belang van Opdrachtgever zwaarder weegt.

Artikel 10 - Reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot het factuurbedrag schriftelijk aan Greann kenbaar te maken binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij binnen die termijn had kunnen reclameren.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in artikel 10.1 bedoeld.
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Greann terecht reclameert, is Greann bevoegd het factuurbedrag aan te passen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. Greann is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever (en eventueel andere aan Opdrachtgever verbonden partijen ten behoeve waarvan Werkzaamheden worden verricht), welke het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst (wanprestatie), dan wel onrechtmatige daad of anderszins op grond van de wet. De voornoemde aansprakelijkheid van Greann is per kalenderjaar beperkt tot een maximum van één (1) maal het bedrag van het honorarium, dat door Greann aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de Werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, waarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste zes (6) maanden waarin die Werkzaamheden zijn verricht.
 2. Greann is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld of een omstandigheid die niet krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Greann geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Greann niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Greann of van derden daaronder begrepen. Greann heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Greann zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Greann is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Greann voor aanspraken van derden ter zake van schade van die derden, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht, tenzij Opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.
 5. De in de voorgaande leden van dit artikel 11 neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Greann bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde andere dienstverleners, (directeuren van) members, aandeelhouders, directeuren, functionarissen, partners of werknemers van Greann die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.
 6. De Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen één (1) jaar nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken, ter zake bij Greann schriftelijk heeft geprotesteerd.
 7. De in lid 1 van dit artikel 11 neergelegde beperking is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Greann.
 8. Opdrachtgever zal zijn eventuele vorderings- en verhaalsrechten met betrekking tot de Werkzaamheden of anderszins voortvloeiend uit de Overeenkomst, uitsluitend uitoefenen tegen Opdrachtnemer en niet tegen andere dienstverleners, (directeuren van) members, aandeelhouders, directeuren, functionarissen, partners of werknemers van Greann.

Artikel 12 - (Tussentijdse) beëindiging Overeenkomst

 1. Ieder der Partijen is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, met inachtneming van een redelijke termijn door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Daarnaast is het Greann toegestaan om de Overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, schriftelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien hij
  1. in redelijkheid en billijkheid vaststelt dat hij niet meer in staat is om de Werkzaamheden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving óf om onafhankelijkheidsredenen uit te voeren, of
  2. wanneer na aanvaarding of continuering van de Overeenkomst informatie bekend wordt die, was deze haar bekend geweest op het moment van aanvaarding of continuering van de Opdracht, ertoe zou hebben geleid dat Greann de Overeenkomst niet of in gewijzigde vorm zou hebben aanvaard of gecontinueerd, tenzij Greann in staat is om de Overeenkomst met Opdrachtgever op afdoende wijze aan te passen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien de Overeenkomst door Greann wordt beëindigd, is zij gehouden aan Opdrachtgever de redenen van beëindiging mede te delen en voorts in redelijkheid al datgene te doen wat door het kennelijk belang van Opdrachtgever in verband met de beëindiging van de Overeenkomst wordt gevorderd.
 4. Bepalingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, blijven na afloop of beëindiging onverkort van kracht.

Artikel 13 - Bescherming Persoonsgegevens

 1. Voor zover Greann in het kader van de Opdracht persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG') verwerkt ('Persoonsgegevens'), stelt Greann het doel en de middelen van de gegevensverwerking vast, en treedt aldus op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.
 2. Greann kan Persoonsgegevens betreffende en/ of verstrekt door Opdrachtgever onder meer verwerken
  1. in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden,
  2. in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Greann,
  3. in verband met ondersteuning van de dienstverlening door Greann aan Opdrachtgever,
  4. in relatie tot het instellen van of verdedigen tegen een rechtsvordering alsmede
  5. in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Greann en derden.
 3. Verwerking van Persoonsgegevens door Greann in het kader van de activiteiten zoals hiervoor in artikel 13 lid 2 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke weten regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens ('Privacywetgeving'), waaronder onder meer wordt verstaan de AVG en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming ('UAVG'). Greann kan Persoonsgegevens delen met derden die Greann inschakelt bij de (ondersteuning van de) dienstverlening door Greann.
 4. Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de Privacywetgeving. Opdrachtgever staat in voor de rechtmatigheid van de verstrekking van de Persoonsgegevens aan Greann en neemt daarbij alle wettelijke verplichtingen die conform de Privacywetgeving op Opdrachtgever rusten in acht, waaronder de verplichting om betrokkenen te informeren over de verstrekking van hun Persoonsgegevens aan Greann en de verwerking daarvan door Greann in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Greann zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking en ongeoorloofde toegang, daarbij rekening houdend met de risicos die aan de verwerking van de Persoonsgegevens, mede gelet op de aard daarvan, verbonden zijn.
 6. Greann zal waar het door Opdrachtgever verstrekte Persoonsgegevens betreft, Opdrachtgever informeren indien
  1. een verzoek van betrokkene strekkende tot uitoefening van diens rechten wordt ontvangen,
  2. een klacht of vordering verband houdende met de verwerking van de Persoonsgegevens wordt ontvangen, en
  3. Greann een melding doet op grond van artikel 33 of 34 AVG.
 7. Opdrachtgever zal, indien Greann dat verzoekt, zonder onredelijke vertraging alle medewerking verlenen en informatie verstrekken om te voldoen aan de Privacywetgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie en medewerking in relatie tot uitoefening van rechten van betrokkene en eventuele inbreuken in verband met Persoonsgegevens.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle rechtsverhoudingen (zowel contractueel als niet-contractueel) tussen Greann en Opdrachtgever voortvloeiend uit de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zuid-West-Brabant (te Breda), tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 15 - Overige bepalingen

 1. De titels van de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zijn alleen bedoeld om het leesgemak te vergroten. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken medewerkers van Greann aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect, in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende (twaalf) 12 maanden daarna.
 3. Indien blijkt dat enige bepaling van de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
 4. Het is geen van Partijen toegestaan om de naam, logo's of handelsmerk van de andere partij in het openbaar te gebruiken of daarnaar te verwijzen zonder voorafgaande instemming van de andere partij, met dien verstande dat het Greann is toegestaan de naam van Opdrachtgever te gebruiken om haar te identificeren als een van haar cliënten.
 5. Indien (medewerkers van) Greann op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht(en), draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de Arbowet en de beleidsregels van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake Kantoren en Beeldschermwerkplek.

Download als PDF